Here
and
Now

opinions

AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย.สมัครคาสิโนออนไลน์

8 Comments
By Joe JACKSON
Doctors are more likely to misdiagnose women suffering a heart attack, according to Criado Perez's new book, in part because female symptoms -- stomach pain, breathlessness, nausea, fatigue -- differ from those of men and so are classified 'atypical' Photo: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File

AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย,

,

truc tiep bong da vtv3,

A "gender data gap" is making the lives of women around the world more dangerous -- from the misdiagnosis of heart attacks to ill-fitting protective equipment, according to a new book published in Britain.

Caroline Criado Perez, a British feminist campaigner and writer, has compiled a comprehensive account of in-built sex discrimination that leads women to suffer results that range from the merely annoying to life-threatening.

In "Invisible Women", the author sets out to show the sheer extent to which gender bias pervades modern society and how it "distorts the supposedly objective data that increasingly rules our lives".

From urban planning to politics, daily life to design, Criado Perez spotlights how the long-held practice of seeing men as the human default has been embedded into our ever-more digital age.

"The lives of men have been taken to represent those of humans overall," the writer argues, noting that "most of recorded human history is one big data gap" when it comes to women.

"'Invisible Women' is the story of what happens when we forget to account for half of humanity.

"It is an expose of how the gender data gap harms women," she writes.

Criado Perez became prominent in Britain after successfully campaigning for a woman to be put on British banknotes and a statue of suffragist Millicent Fawcett to be erected opposite parliament.

Her new book stemmed from discovering doctors are more likely to misdiagnose women suffering a heart attack, in part because female symptoms -- stomach pain, breathlessness, nausea, fatigue -- differ from those of men and so are classified "atypical".

"I couldn't believe it," she told The Sunday Times in a recent interview. "Science is meant to be objective."

Criado Perez began researching the subject and amassed a dizzying number of examples of this male-oriented approach -- enough to fill a book.

She found cars have been designed using crash-test dummies based on the "average" male, contributing to women being 47 percent more likely to be seriously injured when involved in a car crash.

Frontline female emergency workers have been given protection gear like stab proof vests which are mostly based on the sizes and characteristics of males -- with sometimes fatal consequences.

Even the formula for determining optimum office temperatures turns out to have been developed in the 1960s around the metabolic resting rate of an average man, often leaving workplaces feeling too cold for women.

Meanwhile everyday consumer products are also prone to being male-centric, with voice recognition software far more likely to accurately recognize men's speech and cell phones too big for many women's hands.

"Designers may believe they are making products for everyone, but in reality they are mainly making them for men," Criado Perez writes. "It's time to start designing women in."

Sarah Hawkes, who leads University College London's Centre for Gender and Global Health, said Criado Perez's conclusions struck a chord.

"The default in medicine for about the past 2,000 years has been male," Hawkes told AFP.

Helena Kennedy, an eminent barrister and member of the upper house of parliament who has championed women's rights for decades, welcomed the book's "penetrating gaze on the absence of women from the creation of most social norms".

"Here are the facts!" she said. "Knowledge is power -- we all need to know how our systems work if we want change."

Criado Perez's 411-page work -- which includes 69 pages of endnotes citing case studies and research -- concludes that reform will only come from women making their voices heard.

"The solution to the sex and gender gap is clear: we have to close the female representation gap," she writes. "When women are involved in decision-making, in research, in knowledge production, women do not get forgotten. Female lives and perspectives are brought out of the shadows."

? 2019 AFP

©2019 GPlusMedia Inc.

8 Comments
Login to comment

For the past 100 years feminists have been claiming that men and women are biologically identical except for the sexual organs and now their having a hissy-fit because it turns out that they're biologically very different, including the structure and make up of the brain.

1 ( +9 / -8 )

No one has ever claimed that men and women are biologically identical. The actual claim is that men and women are equal. But considering how unfamilliar you may be with that topic, I'm not surprised you misunderstood.

0 ( +5 / -5 )

Utter tosh, Burning Bush. As for claim about different brains, a recent neurological study shows there is no such thing as 'male' and 'female' brains.

0 ( +3 / -3 )

Could you give a few names of "feminists" who have claimed that "men and women are biologically identical"?

3 ( +4 / -1 )

This article, written by a feminist, does kinda back up Burning Bush's opening claim actually.

But the feminists that have built their arguments for equality on the claims that innate differences are nonexistent or ignorable have wound themselves into rhetorical pretzels to defend positions that ultimately make little sense. The doctrine of the biological sameness of men and women has become so sacrosanct that, today, questioning it is likely to prompt accusations of misogyny or “anti-diversity,” as recent controversies have illustrated.

https://qz.com/1218680/the-science-of-sex-differences-is-nothing-for-feminists-to-be-afraid-of/

-1 ( +1 / -2 )

That writer is not a feminist writer, but a writer who in this piece happens to be writing about feminism. She also mentions that James Damore was "misrepresented" and goes on to try and claim that feminists deny the biological differences, e.g., life expectancy. If that doesn't tell you she isn't a feminist writer, nothing else will.

Let's get serious. Anyone, male or female, feminist or anti-feminist, who claims that sex differences are a binary aren't speaking from a scientific viewpoint but a political one. There are both biological and gender differences, but they are not that simple, straightforward, or easily defined. A writer saying "men are X" and "women are z" should alert the reader that a bias is at work.

0 ( +2 / -2 )

girl_in_tokyoMar. 14??07:54 am JST

No one has ever claimed that men and women are biologically identical.

then in the article

But the feminists that have built their arguments for equality on the claims that innate differences are nonexistent or ignorable have wound themselves into rhetorical pretzels to defend positions that ultimately make little sense.

So yes, some feminists have claimed that men and women are biologically identical, Burning Bush was not incorrect.

Are you saying that feminists have to sing from the same hymn sheet? There are religious people out there who deny science and religious people who accept science which can apply to feminism too, as people can be more radical than others.

0 ( +0 / -0 )

Crap....explain kitchens then !!

0 ( +0 / -0 )

Login to leave a comment

Facebook users

Use your Facebook account to login or register with JapanToday. By doing so, you will also receive an email inviting you to receive our news alerts.

Facebook Connect

Login with your JapanToday account

User registration

Articles, Offers & Useful Resources

A mix of what's trending on our other sites

AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
m88 slot 888 Casino Football online 2888.org
AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย AsianCasinoCentral - เว็บรีวิวคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย
sitemap